چارچوب متني
اگرچه ساختار جدولي تصوير بهتري از محورها، زيرمحورها و مدخلهاي دانشنامه ارائه مي‌نمايد. اما از آنجائيكه بيشترين مراجعان دانشنامه به ويژه سرگروه‌هاي محورها و نويسندگان، با مدخلهاي دانشنامه و نه با محورها و زيرمحورها سروكار خواهند داشت و در تمامي مراحل تدوين مقاله اعم از اعلام آمادگي، انتخاب نويسندگان، نگارش چكيده و اصل مقاله، مدخلها نقش كليدي دارند و مبناي تصميم‌گيري هستند، و مدخلها نيز در ساختار جدولي بدون شماره‌اند و غالباً با فونتي ريز و ناخوانا. لذا ساختار غيرجدولي با هدف كمك به سرگروه‌ها، نويسندگان و استفاده‌كنندگان دانشنامه ارائه مي‌شود.

چارچوب متني را مي توانيد ازاینجا دريافت نمائيد.