ساختار متنی محورهای دانشنامه

ساختار متنی محورهای دانشنامه

1) مفهوم و قلمرو  

1-1-9- ساختار متنی مدخل برنامه درسی به عنوان محتوا

2) مباني    

3) سياست­گذاري و تصميم­ گيري  

4) طراحي برنامه درسی

طبقه بندی ها

الگوهای اساسی طراحی

الگوهای شاخص - تأثیر گذار

طبقه بندی، اشکال، سطوح تلفیق

عناصر برنامه درسی

عوامل مؤثر بر کیفیت

5) تدوين و توليد  

6) اجرا

  6-1-2زير محور

6-1-3زير محور

زیرمحور6-1-7


7) ارزشيابي


8) ديدگاه ها و نظريه ها
زیرمحور2-1-8  

زیرمحور8-3- گرایش ها و گفتمان ها
9) پژوهش
زیر محور   9-2
زیر محور   9-3
زیر محور   9-4


10) تاريخ

 

 

11) انواع و سطوح برنامه ­درسي

12) برنامه ­درسي سطوح تحصيلي

12-3-4) الگوهای طراحی برنامه درسی آموزش عالی

12 3 3 الگوهای تدوین برنامه درسی

12-3-6- روندها و چالش های پیش رو


13) برنامه ­درسي حوزه­ هاي محتوايي 


14)برنامه­ درسي گروه هاي خاص


15) تربيت‌معلم


16) چالش­هاي معاصر 


17) برنامه درسي و فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT)
زیرمحور  17-8


18) تجارب عملي برنامه ­ريزي درسي و نوآوریهای برنامه درسی


19) نظام­ ها‌(کشورها)

20-1-) مشاهیر( در ایران)

20-2-) مشاهير(در جهان)


21) اسناد بين‌المللي

22) نهادها و نشريات