آيين نامه سرگروهي

 آئين نامه سرگروهي  در دانشنامه ايراني برنامه درسي

 ماده 1- هدف:

- بهبود کيفيت محتواي مقالات مدخل‌هاي دانشنامه

- افزايش کارآئي فرايند توليد محتواي دانشنامه با استفاده از سازوکار تقسيم کار

ماده 2- تعريف:

سرگروه فردي برخوردار از صلاحيت علمي وتوانايي ارائه خدمات پشتيباني و مشورتي علمي  است

که مسئوليت مستقيم توليد مجموعه‌اي مرتبط از مدخل‌هاي دانشنامه ايراني برنامه درسي(محور يا

زير محور) را در چارچوب وظائف مندرج در اين آئين‌نامه، پذيرفته است.

 

ماده 3- سقف واگذاري:

سقف واگذاري مسئوليت سرگروهي به طور همزمان به يک نفر براي بيش از 3 محور(زيرمحور)

امکان‌پذير نيست و سقف تعداد مدخل هاي واگذار شده از 100 مورد نبايد تجاوز نمايد.

ماده 4- وظائف:
 

- شناسايي اشخاص واجد صلاحيت براي تاليف/ ترجمه مقالات

- پيشنهاد نويسنده به شوراي علمي جهت تأييد نهائي 

- تدوين ساختار متني براي مدخل‌هاي تاليفي که شورا ضروري تشخيص داده است

- دريافت چکيده، داوري و ارائه بازخورد به نويسنده

- دريافت مقاله، تعيين داور از ميان داوران مورد تائيد شوراي علمي. سرگروه خود يكي از

داوران است. 

- جمعبندي نظرات داوران و ارائه بازخورد به نويسنده

- تائيد نهائي مقاله و ارسال گزارش به دبيرخانه

- ارائه گزارش 3 ماه يکبار به شوراي علمي در چارچوب مصوب

- حصول اطمينان از رعايت کليه مصوبات شوراي علمي (شيوه‌نامه نگارش، ضوايط ناظر

به فرايند توليد، واژه‌نامه  و...) در اتخاذ کليه تصميمات

- انجام کليه عمليات سفارش مقاله از طريق سايت و قابل نظارت ساختن آن توسط 

دبيرخانه و رئيس شورا

تبصره1: در خصوص مقالاتي که مسئوليت نگارش آن برعهده سرگروه است، رئيس شوراي علمي

-سیاستگذاری مبادرت به تعيين داور مي‌نمايد.

تبصره2: در موارد بروز اختلاف‌نظر بين نويسنده مقاله و سرگروه، تصميم‌گيري برعهده شوراي علمي

- سیاستگذاری است.

ماده 5- ويژگي‌هاي علمي سرگروه :

- داراي مدرک دکتري برنامه ريزي درسي

- داراي رتبه دانشياري يا استادياري با حداقل 10 مقاله علمي پژوهشي منتشر شده( يا

معادل آن به تشخيص شوراي علمي - سیاستگذاری) در حوزه برنامه درسي

-  داشتن سوابق علمي مرتبط با محور خاص دانشنامه که مسئوليت آن به عهده فرد قرار

مي‌گيرد. 

تبصره3: در موارد خاص شورا مي تواند ويژگي هاي علمي سرگروه را جرح و تعديل نمايد.


ماده 6- سقف نگارش مقاله توسط سرگروه


سرگروه مجاز است حداکثر 10 درصد مقالات (تا سقف حداكثر 5) مربوط به حوزه مسئوليت

خود را به رشته تحرير درآورد. در مواردي که سرگروه مسئوليت بيش از يک محور را برعهده

دارد اين ميزان براي هر يک از محور ها نيز بايد رعايت شود.

تبصره 4 : شوراي علمي - سیاستگذاری به پيشنهاد هاي موردي سرگروه ها براي تعديل

اين ميزان رسيدگي مي نمايد. 


ماده 7- شيوه انتخاب:

سرگروه‌ها از ميان اعضاء شوراي علمي - سیاستگذاری برگزيده مي‌شوند. 

 سرگروه‌ به پيشنهاد دبيرخانه و تصويب شوراي‌علمي - سیاستگذاری با صدور ابلاغ

رئيس شورا به اين سمت منصوب مي‌شود.


تبصره5 :
در موارد خاص، شورا مي‌تواند سرگروه را از ميان افراد واجد شرايطي که عضو شورا

نيستند برگزيند.


تبصره6:
حضور سرگروه‌هايي كه عضو شوراي علمي - سیاستگذاری نيستند حسب تشخيص

رئيس شوراي علمي - سیاستگذاری در جلسات اين شورا ضروري است. 


ماده 8 - شيوه نظارت بر کار سرگروه

- سرگروه‌ها زيرنظر مستقيم رئيس شوراي علمي فعاليت مي‌کنند و گزارش فعاليت آنان

توسط رئيس شوراي علمي به شورا ارائه مي‌شود.

- شوراي علمي گزارش‌هاي تمامي سرگروه‌ها را از حيث رعايت زمان‌بندي و ساير

دستورالعمل‌ها و مصوبات بررسي مي‌کند و از طريق رئيس شورا به سرگروه بازخورد

مي‌دهد.

ماده 9- شرايط تغيير سرگروه

در صورتي که به تشخيص رييس شورا، سرگروه نتواند تعهدات تعيين شده را طبق زمان‌بندي انجام

دهد، شوراي علمي - سیاستگذاری درباره تغيير سر گروه تصميم لازم را اتخاذ مي‌نمايد.

ماده 10- ميزان حق‌الزحمه سرگروه:  

معادل بيست درصد از حق‌الزحمه تأليف مقالات به سرگروه تعلق مي‌گيرد. منبع تأمين اين اعتبار

مستقل از  اعتبار حق‌التأليف مقاله است. اين حق الزحمه بدون احتساب حق الزحمه داوري مقالات

توسط سرگروه است که جداگانه پرداخت مي‌شود.

ماده 11- دستيار سرگروه:

-       سرگروه مي‌تواند يک نفر را به عنوان دستيار خود به همکاري دعوت نمايد.

-       حق‌الزحمه دستيار معادل ده درصد از حق‌الزحمه تأليف مقالات مي باشد.

-       پرداخت حق‌الزحمه دستيار به پيشنهاد سرگروه در آغاز هر دوره 6 ماهه خواهد بود.

ماده 12- شيوه پرداخت حق‌الزحمه:


حق‌الزحمه سرگروه در پايان هر دوره کاري 6 ماهه دانشنامه مندرج در ماده 8 و به تناسب پيشرفت

كار پرداخت خواهد شد.

ماده 13- تکاليف دبيرخانه:

- دبيرخانه دانشنامه مکلف است خدمات مورد نياز براي انجام بهتر وظائف سرگروه‌ها را

به ايشان عرضه نمايد.

- سرگروه‌ها مکلف‌اند به پيگيري‌ها و پيشنهادهاي دبيرخانه به عنوان نماينده شوراي

علمي  و رئيس شورا پاسخ بدهند.

- دبيرخانه مقالاتي را که به تائيد نهائي سرگروه رسيده است از نظر قواعد صوري و

ساختاري مصوب مورد بازبيني قرار داده و پس از تائيد رئيس شورا تذکرات ضروري را به

سرگروه مي‌دهد.

- دبيرخانه حق‌التأليف نويسندگان را پس از دريافت گزارش از سرگروه و تائيد رئيس

شوراي علمي- سیاستگذاری، پرداخت مي‌نمايد.


اين آئين‌نامه در 14 ماده و 6 تبصره در تاريخ 1389/10/29 به تصويب شوراي علمي - سیاستگذاری

دانشنامه رسيده است  .